• Medzitriednou súťažou obohacovať vnútorný život detí pri nácviku gemerských piesní "Zlatý slávik", uplatňovať u detí národné povedomie ľudovou piesňou s využitím talentov v speve. 
 • Podporovať nadané deti k vlastnému vyjadrovaniu a tvorivosti prednesom detskej poézie a prózy v medzitriednej literárnej súťaži "Naše rozprávky".
 • Pri príležitosti "Dňa zeme" uskutočňiť medzitriednu súťaž "Poznaj a chráň" s enviromentálnou tématikou.
 • Zorganizovať "Týždeň zdravia" plnením úloh ŠPZ v prepojení so Školským vzdelávacím programom "Slniečko" pri príležitosti Svetového dňa mlieka.
 • V spolupráci s Policajným zborom v Revúcej v duchu hesla "Prevencia chráni zdravie" sa zapájame do projektu, ktorého cieľom je zviditeľniť účastníkov cestnej premávky - "Vidieť a byť videný".
 • Zvyšujeme bezpečnosť detí  pri pohybe v rámci cestnej premávky zaradením materskej školy do projektu " Goodyear - Bezpečná škôlka"
 • V rámci "Mesiaca požiarnej ochrany Máj"  zabezpečiť tématickú vychádzku v Hasičskom a záchrannom zbore v Revúcej v deň otvorených dverí.
 • Utvárať pozitívný vzťah k prírode a životnému prostrediu pobytom v "Škole v prírode Palcmanskej Maši". V zdravom a priaznivom prostredí  realizovať 5 dňový pobyt, ktorého cieľom je zotavovať a upevňovať zdravie a fyzickú zdatnosť detí vyvíjaním činnosti rôzneho druhu a rozsahu, posilňovať imunitný systém detí v čistom horskom prostredí.
 • III. ročník výtvarnej súťeže detí predškolského veku - kreslenie na chodník- " Príroda očami detí".
 • Podporovať ideu olympionizmu. Viesť deti k zdravému životnému štýlu, láske k pohybu a športu "Deň olympijských hviezdičiek". 
 • Zapojiť sa do miestneho Olympijského festivalu detí a mládeže Slovenska v Revúcej - "Mestský olympijský deň" .
 • Uskutočňiť prehliadku 1.Slovenského gymnázia v Revúcej.
 • Pozdravenie mamičiek kultúrnym programom pri príležitosti k ich sviatku "Dňa matiek" , odovzdanie zhotovených darčekov.
 • Zapojiť sa do verejnej výzvy " Modrá stužka - mesto bez odpadkov" , pomoc detí svojmu mestu.
 • VI.ročník výtvarnej tvorby detí našej materskej školy.Posilniť tvorivý proces detí vhodnou motiváciou a na základe pozorovania a vnútorného spracovania zážitkov na tému "Moje motýle" vyjadriť svoje predstavy rôznymi technikami výtvarnej práce.