H I S T Ó R I A    A    S Ú Č A S N O S Ť

  • 3. septembra 1979 bolo slávnostne otvorené spoločné zariadenie "Jasle a materská škola", Ul. Vl. Clementisa 1130/12, sídlisko Stred II. v Revúcej. Ako druhé zariadeniemesta zabezpečovalo výchovno-vzdelávaciu činnosť pre 135 detí v troch oddeleniach jasiel a štyroch triedach materskej školy. Jasle boli určené pre deti najútlejšieho veku od 6 mesiacov do 3 rokov, metodicky ich riadilo ministerstvo zdravotníctva . Materská škola zabezpečovala v úzkej spolupráci s rodinou rozvoj detí od 3 rokov až po začiatok povinnej školskej dochádzky. Riaditeľkou spoločného zariadenia bola pani Anna Chovanková. Vedúca sestra jasiel bola pani Viera Stráňaiová. Výchovu a vzdelávanie zabezpečovalo 8 pedagogických zamestnancov a 8 zdravotných sestier, na prevádzke sa podieľali aj prevádzkoví zamestnanci, kuchárky, upratovačky, šička a práčka.
  • K prvým zmenám v zariadení došlo v roku 1988, na starobný dôchodok odišla pani riaditeľka Anna Chovanková, ktorá v materskej škole pôsobila 8 rokov. Na jej miesto nastúpila 1.2. 1988 pani Jarmila Rolincová, ktorá zastávala 3 roky funkciu riaditeľky zariadenia.
  • Prevratné zmeny v spoločensko-ekonomickom živote neobišli ani naše spoločné zariadenie, došlo   k organizačným zmenám. 1.7. 1991 boli zrušené 3 oddelenia detských jasiel, vznikla 6-triedna materská škola. V rokoch 1991- 2012 bola riaditeľkou MŠ pani Ilda Medveová. 17. júna 2012 sa stala riaditeľkou Mgr. Jana Polláková.  Výchovno-vzdelávacia činnosť prebiehala v šiestych triedach so 139 deťmi od 2 do 6 rokov s 13-členným pedagogickým kolektívom.
  • V školskom roku 1993/1994 sa otvorila 7 . trieda, v tom čase materskú školu navštevovalo 183 detí. Výchovu a vzdelávanie zabezpečovalo 16 učiteliek. 
  • Materská škola sa na základe projektu Škola podporujúca zdravie a výsledkov prvej fázy jeho realizácie stala od 1. septembra 2001 členom národnej siete škôl podporujúcich zdravie s cieľom postupne zabezpečiť šírenie myšlienok a aktivít na podporu zdravia a zdravého životného štýlu. Aj šesť tried je pomenovaných podľa jednotlivých druhov ovocia - Ovocníčkovia. 
  • V školskom roku 2004/2005 sme poskytovali starostlivosť 186 deťom. Pedagogický kolektív pozostával z 16 učiteliek a 9 nepedagogických zamestnancov. 
  • V školskom roku 2018/2019 materskú školu navštevuje 129 detí v 6 triedach. Pedagogický kolektív tvorí 12 pedagogických zamestnancov a 8 nepedagogických zamestnancov. 
  • Uplatňujeme variabilnú výchovnú starostlivosť, celodennú a poldennú a zároveň starostlivosť pre deti, ktoré nedosiahli školskú zrelosť. Pokračujeme v procese integrácie zdravotne postihnutých detí. Zvýšenú pozornosť orientujeme na deti prejavujúce nadanie v oblasti esteticko-výchovnej, pohybovej, pri oboznamovaní s cudzím jazykom. Príprava na školu je neoddeliteľnou súčasťou celkovej kultivácie a socializácie dieťaťa.  
  • Základnou funkciou našej materskej školy je pedagogická funkcia, ktorá spočíva v odbornom pedagogickom pôsobení na dieťa, pomáha mu v procese socializácie v detskej spoločnosti, rodine pri výchove dieťaťa a jeho predškolskom vzdelávaní. Poskytujeme deťom bohaté stimulačné prostredie a premyslené pedagogické pôsobenie pre komplexný rozvoj jeho osobnosti. 
  • Plníme aj diagnostickú funkciu, pri včasnom odhaľovaní porúch mentálneho a fyzického rozvoja dieťaťa v spolupráci s rodičmi. Poradenská funkcia spočíva v poskytovaní odborno-metodickej pomoci rodičom pri výchove detí.

Každé dieťa je tvor osobitý a jedinečný. Každé dieťa sa inak a z iného teší, na iné sa smeje a pre iné smúti. Usilujeme sa vcítiť do ich detského sveta a vyvolať v nich radosť a smiech.