CIELE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

        Cieľ:

         Dosiahnuť priaznivú sociálnu, emocionálnu a kognitívnu úroveň detí hrou a  zážitkovým učením. Pripraviť deti  na život v spoločnosti  a uľahčiť  im plynulú adaptáciu  na vstup  do základnej  školy.

 

 

 Východiskom je dobré, múdre, aktívne, šťastné a zodpovedné dieťa. 

 

           Špecifické ciele:

 • naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, kooperovať  v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť, rozvíjať u detí hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti, pripraviť sa na celoživotné vzdelávanie

 • podporovať a rozvíjať kľúčové kompetencie v triedach s rozšíreným vyučovaním literárno- dramatickej, hudobno- pohybovej výchovy a výtvarnej výchovy
 • umožniť v materskej škole v súlade s pracovným plánom práce materskej školy vyučovanie anglického jazyka v popoludňajších  hodinách, 5-6 ročným deťom a spolupráci s lektorkou Základnej školy J.A.Komenského v Revúcej

 • individuálne sa venovať rozvoju všetkých nezrelých psychických funkcií deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, dbať na dobrú prípravu a plynulý prechod do základnej školy v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Revúcej

 • rozvíjať vyjadrovacie schopnosti detí, bezchybnú výslovnosť, individuálne pristupovať k deťom s poruchami výslovnosti v úzkej spolupráci s logopédom

 • realizovať pohybové a relaxačné cvičenia a edukačné aktivity pre deti a rodičov v „Centre športu pre deti a rodičov“

 • pri uplatňovaní individuálneho pedagogického prístupu k dieťaťu v organizačných formách denného poriadku uplatňovať prvky alternatívnej výchovy „Škola dokorán“, ktorú schválilo MŠ SR dňa 14. 06. 1999 pod č. 92/99-41 
   
   

        Ciele zamerané na personálnu stratégiu školy:

 •  udržiavať súčasnú kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
 • zabezpečiť chod celodennej a poldennej prevádzky v 7-triednej materskej škole

 • vzdelávanie pedagogických zamestnancov orientovať na uplatňovanie prosociálneho výchovného štýlu, zvyšovať odbornú spôsobilosť na cyklických školeniach, seminároch podľa ponuky MPC v Banskej Bystrici, prihliadať na úroveň profesionality z hľadiska odbornosti i osobnostnej zrelosti

 • dosiahnuť počítačovú gramotnosť pedagogických zamestnancov, pracovať s modernými informačnými technológiami (internet)

 • hospitačnú a kontrolnú činnosť využiť na skvalitnenie edukačnej činnosti, spolupracovať s oddelením školstva

 • zvýšiť počet interných metodických združení

  Ciele zamerané na materiálno-technické a priestorové zabezpečenie:

 • vytvoriť estetický vzhľad budovy výmenou plastových dvier a okien

 • zabezpečiť exteriérový nábytok a hračky, vytvoriť estetické, trvácne, praktické a bezpečné prostredie školskej záhrady, obnova oplotenia

 • doplnenie športového vybavenia „Centra športu pre deti a rodičov" postupné dopĺňanie hračiek, didaktických pomôcok a knižných publikáci
 • zriadenie dennej miestnosti pre pedagogických zamestnancov materskej školy
 •  vybaviť triedy prípravných ročníkov osobnými osobnými počítačmi
 •  postupné dopĺňanie hračiek, didaktických pomôcok a knižných publikácií

        Ciele zamerané na spoluprácu

 •  skvalitňovať spoluprácu so zriaďovateľom, občianskými združeniami a organizáciami v oblasti získavania             finančných prostriedkov na realizáciu projektov pre deti predškolského veku
 • uplatňovať rozšírenú spoluprácu s rodinou v záujme zosúladenia výchovného pôsobenia s materskou školou (vzájomné denné informácie, konzultácie, riešenie problémov a vyjadrenie názorov, triedne a slávnostné rodičovské združenia, tematické vychádzky, výstavky detských prác, prác rodičov a detí, nástenky, pomoc pri úprave školského dvora), pružne reagovať na pripomienky a návrhy zo strany rodičov a akceptovať ich požiadavky pri zaraďovaní detí do tried

 • pokračovať v dobrej spolupráci a výmene skúseností so Základnou školou J. A. Komenského v Revúcej

 • udržať doterajší okruh spolupráce s inými výchovnými činiteľmi v meste (RŠ, MsKS, MK,Centrum voľného času detí Revúca, CPPPP,DDI,  ZUŠ, Klubom dôchodcov a Úniou nevidiacich a slabozrakých)