O Z N A M Y

     Čo potrebuje vaše dieťa pred nástupom do materskej školy?

  • prezúvky
  • uterák 
  • pyžamo
  • posteľné prádlo
  • 6 ks toaletný papier
  • 1 ks tekuté mydlo (náplň)
  • 10 ks hygienické vreckovky
  • hrebeň
  • úbor na cvičenie - predškoláci
  • zubnú kefku, pastu,  - predškoláci

     Prosíme všetky veci označit menom.

 

 

  Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa je 10,- € 

Príspevok sa uhrádza vopred a to najneskôr do 10.dňa v kalendárnom mesiaci .

 

 

 

Ak príjem rodičov detí nedosahuje životné minimum, dieťa má nárok na dávku v hmotnej núdzi -  na stravovanie detí - školské pomôcky.

Dotácia sa priznáva na polrok. Príjem je potrebné nahlásiť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Revúcej, podľa miesta bydliska. Keď si dávku vybavíte do 10. dňa v mesiaci, dávka platí od nasledujúceho mesiaca.

Rodičia, ktorí poberajú pomoc v hmotnej núdzi a nízkoprijmoví podľa zákona č. 599/2003.Z.z o pomoci v hmotnej núdzi, po predložení dokladu o poskytovaní pomoci riaditeľke materskej školy poplatok  10,00- €  NEUHRÁDZAJÚ .

 

POPLATKY  ZA STRAVOVANIE

 

Desiata                                            0,30 €                     

Obed                                                  0,72 €

Desiata                                  0,25 €  

Celodenné stravovanie             1,27 € 

 

Celodenné stravovanie HN       0,27 €      

    Stravné sa uhrádza vopred a to najneskôr do 20. dňa v mesiaci.
 

 

 

  V á ž e n í     r o d i č i a

  a n g l i c k ý    j a z y k    

vyučujú  

a    

l o g o p e d i c k ú   s t a r o s t l i v o s ť

poskytujú  pedagógovia Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej

 

 

 

 Využite spolu s deťmi naše

 Centrum športu pre deti a rodičov

v pavilóne na prízemí vedľa  Triedy 2 denne do 16.30 hod.