ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Prijímanie detí :

  • Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením      o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

  • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

  • Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke materskej školy do 15. apríla.

Na  predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma:

  • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,

  • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,

  • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie školskej dochádzky,

  • dieťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potredbami.