ZAMERANIE NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY

Vízia materskej školy

Sme škola, kde môžu šťastné deti spoznávať svet.

 

Vlastné zameranie školy

    Materská škola je umiestnená v strede sídliska. Školský dvor je bohato osadený kríkmi a rôznymi stromami. Počas roka majú deti možnosť okrem pohybových aktivít, pozorovať aj meniacu sa prírodu. Staráme sa o vtáčiky, ktoré sa usadili na stromoch. Pozorujeme veveričky a rôzne druhy hmyzu. Deti žijú v harmónii z prírodou, učia sa ju chrániť. K tomu prispievajú aj aktivity, ktoré počas roka realizujeme: Ochranársky  deň, vychádzky do prírody, škola v prírode, Deň zeme, tvorenie z odpadového materiálu,  výroba búdok, enviromentálne hry,  motýlia záhrada, starostlivosť o vtáčiky v zime. Realizujeme prírodovedné poznávanie formou priameho zážitku, vytvárame u detí pozitívne postoje k prírode, rozvíjame estetické vnímanie a prežívanie prírody.

    Región stredného Gemera má bohatú históriu. Deťom vštepujeme lásku k ľudovým tradíciám poznávaním okolia, spoznávaním tradičných remesiel,  kultúrnych pamiatok, spevom gemerských piesní a tancov. Spolupracujeme aj ostatnými inštitúciami v meste. Deti sú oboznámené napríklad s vynášaním Moreny alebo rôznymi zvykmi v predvianočnom čase  (Lucie) a počas fašangov. Realizujeme pečenie perníkov, zdobenie vajíčok, výrobu ikebán- tvorivé dielne spolu s rodičmi, vystúpenia pre rodičov s prvkami tradícií aj tanečné vystúpenia detí v krojoch.

    Podporujeme rozvoj umelecky nadaných detí rozšírenou estetickou výchovou. Deti  spievajú, hrajú na rytmike, tvoria nové melódie, tancujú a improvizujú na hudobné motívy. Tancami a spevom sa prezentujú na kultúrnych podujatiach v meste.  Oboznamujú sa s rôznymi novými výtvarnými technikami, materiálmi, rozvíjame detskú tvorivosť  využitím odpadového materiálu. Realizujeme výstavy prác a zapájame sa do rôznych prehliadok  a súťaží.  Prostredníctvom dramatickej výchovy rozvíjame správnu výslovnosť, citové prežívanie a odbúravame u detí strach z vystupovania na verejnosti. Sebavyjadrením, dramatickými hrami a elimináciou stresu predchádzame detským neurózam. Čítame deťom tradičné ľudové rozprávky. V tejto oblasti spolupracujme aj s ZUŠ a CVČ v Revúcej. Deti navštevujú výtvarný, dramatický krúžok, a príslušné odbory v ZUŠ.