PREČO BY RODIČIA MALI ZAPÍSAŤ  DIEŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY?

 

 

Zapísať dieťa do našej  materskej školy je tá správna voľba pre dobrý a šťastný vývin vášho dieťaťa.

  • Sme 6 triedna materská škola, ponúkame variabilnú starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov, vrátane detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou a detí so špeciálno-pedagogickými potrebami. Poskytujeme adaptačný a diagnostický pobyt, ak o to požiadajú rodičia.
  • V materskej škole vytvárame vo výchovno-vzdelávacom procese podmienky, ktoré umožňujú deťom aktívne učenie hrou v ktorej dominuje zážitkové učenie. V 6 triedach je dobrá klíma a bezpečie, estetické a podnetné prostredie, farebnosť je prispôsobená deťom, pričom realizujeme náš Školský vzdelávací program "Slniečko". Deti sa môžu učiť to čo ich zaujíma, môžu využívať vlastné skúsenosti. To čo sa učia je primerané k ich úrovni poznania, majú dostatok pomôcok. Realizácia celého edukačného procesu je zaujímavá a príťažlivá. K podmienkam sa samozrejme radia aj pravidlá samého učenia sa. Deti sa môžu pýtať, môžu vyjadrovať nespokojnosť bez obavy z ohrozenia, dostávajú šancu , aby boli úspešné, dôverujeme im,  že to dokážu, môžu byť tvorivé, učiť sa s kamarátmi. Za svoju prácu a učenie sú ocenené. Medzi učiteľkami a deťmi panuje dôvera.
  • Keď vaše dieťa navštívi našu materskú školu bude vedieť tvoriť, bude mať rozvinuté zručnosti v oblasti jemnej a hrubej motoriky cez činnosti spojené s kreslením, modelovaním a všetkými výtvarnými činnosťami aj v triede s rozšíreným vyučovaním výtvarnej výchovy.
  • Vaše dieťa bude vedieť s obohatenou telesnou výchovou koordinovať svoje pohyby v našej novo zriedenej modernej telocvični "Centrum športu pre deti a rodičov", ktoré je určené nielen pre deti, ale aj rodičov a širokú verejnosť. Bude vedieť využívať telovýchovný materiál a zároveň má priestor pre pohyb. Hudobno-pohybové nadanie pomôžeme deťom rozvíjať v triede s rozšíreným vyučovaním hudobno.pohybovej výchovy.Dieťa bude sebestačné v sebaobslužných prácach.
  • V rečovej stránke bude aktívne používať spisovnú slovnú zásobu, zrozumiteľnosť reči, komunikovať s rovesníkmi a dospelými. Literárno-dramatický talent detí rozvíjame v triede s rozšíreným vyučovaním literárno-dramatickej výchovy
  • Na elementárnej úrovni sa dieťa oboznamuje s anglickým jazykom v krúžku "Angličtina hrou" v spolupráci s pedagógmi ZŠ J. A. Komenského v Revúcej.
  • Dieťa bude poznať základy okolitého sveta zamerané na podporovanie poznávacích schopností a samostatnostnej práci s osobným počítačom. Prostredníctvom počítača si bude rozvíjať tvorivé a technické myslenie, schopnosť riešiť problémy.Vaše dieťa bude zvedavé a nápadité, aktívne sa bude chcieť učiť, k čomu mu ponúkame rôzne tvorivé dielne, exkurzie, lyžiarsky výcvik, školu v prírode a kultúrne aktivity pre rodičov a širokú verejnosť.
  • V oblasti personalizácie bude poznať sám seba, akú má sebadôveru, samostatnosť, bude vedieť vyjadriť svoj názor, bude autentický, bude vedieť zhodnotiť. Čo sa týka socializácie, dieťa bude schopné žiť v kolektíve detí a celej spoločnosti. Bude vedieť kooperovať cez cšetky prosociálne úlohya hry ktoré si osvojív našej materskej škole. Bude sa vedieť správať asertívne a emapaticky.
  • Predprimárnu výchovu a vzdelávanie a radostný pobyt vášho dieťaťa v našej materskej škole zabezpečí 12 kvalifikovaných pedagogických a 9 napedagogických zamestnancov.