S P O L U P R Á C A

 •     Spolupráca s rodinou

            - vzájomné denné informácie, konzultácie, riešenie problémov a vyjadrenie názorov

            -  plenárne, triedne a slávnostné rodičovské združenia, tématické vychádzky

            -  výstavky detských prác, nástenky

            -  pomoc pri úprave dvora

 • Radou školy
 • Rodičovským združením
 • Základnou školou J. A. Komenského v Revúcej
 • Mestským kultúrnym strediskom v Revúcej
 • Mestskou knižnicou Samuela Reussa v Revúcej
 • Základnou umeleckou školou v Revúcej 
 • Centrom voľného času detí v Revúcej
 • Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Revúcej
 • Klubom dôchodcov Jednota v Revúcej
 • Úniou slabozrakých a nevidiacich v Revúcej